Regulamin

Rezerwacji konsultacji eksperckich on-line (E-konsultacje) lub stacjonarnych (Konsultacje) oraz przyznawania i wykorzystanie kodów rabatowych.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej jako „Regulamin”) określa warunki świadczenia usług przez UNI-LEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej „Usługodawcą”) z siedzibą w Łodzi  przy ul. Stefana Żeromskiego 46.2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000178042, NIP: 7251866054, REGON: 47318988, na rzecz osób fizycznych i prawnych (zwanych dalej jako „Klient”) za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym:  www.rezerwacje.unilexgrupa.pl (zwanej dalej jako „Serwis”).
 2. Usługodawca za pomocą Serwisu świadczy usługi umożliwiające Klientowi dokonywanie rezerwacji konsultacji w biurze stacjonarnym (zwanej dalej „Konsultacją”) oraz konsultacji zdalnej  (zwanej dalej „E-konsultacją”) w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego oraz kadrowo-płacowego, prowadzonego przez specjalistów Usługodawcy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 3. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).
 4. Klientem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest pełnoletnia osoba fizyczna lub podmiot prawny reprezentowany przez pełnoletnią osobę fizyczną, która korzysta lub zamierza skorzystać z usług Serwisu.
 5. Dopuszcza się korzystanie z Serwisu przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą ich opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Specjalista reprezentujący Usługodawcę jest uprawniony do żądania, w każdym czasie, przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia usług, w przypadku braku takiej zgody.
 6. Zawartość Serwisu, w szczególności teksty i znaki graficzne stanowi własność Usługodawcy i jest prawnie chroniona.

§ 2. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Serwis stanowi narzędzie do zarządzania on-line Konsultacjami specjalistów Usługodawcy odbywającymi się w stacjonarnych placówkach Usługodawcy oraz do zarządzania on-line E-konsultacjami Specjalistów Usługodawcy świadczonymi drogą elektroniczną w formie wideo – konsultacji na platformie ZOOM.
 2. Aktualna lista stacjonarnych placówek świadczących Konsultacje wraz z ich adresami, w których Klient może dokonać rezerwacji Konsultacji znajduje się na stronie Serwisu.
 3. Konsultacji eksperckich w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego oraz kadrowo płacowego, udzielają  specjaliści Usługodawcy.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości, że świadczenie Usług odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 6. W celu właściwego korzystania z Serwisu Klient powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (w szczególności FireFox lub Chrome) oraz dostęp do Sieci Internet
 7. Serwis udostępnia Klientowi możliwość: 
 • rezerwacji Konsultacji,
 • rezerwacji oraz odbywania E-konsultacji,
 • zmiany terminów Konsultacji oraz E-konsultacji,
 • odwoływania Konsultacji oraz E-konsultacji,
 • wystawiania opinii o specjalistach udzielających Konsultacji,
 • prowadzenia chata ze specjalistami Usługodawcy.
 1. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, jednak Klient chcąc dokonać zakupu Konsultacji lub Ekonsultacji zobowiązany jest do uiszczenia płatności za wybraną przez siebie usługę, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem znajdującym się na stronie Serwisu. Klient zostanie poinformowany przed dokonaniem zakupu Konsultacji lub E-konsultacji o jego całkowitym koszcie.
 2. Przeglądanie zawartości Serwisu przez Klienta nie wymaga dokonania rejestracji. 
 3. Zarządzanie Konsultacjami oraz E-konsultacjami, a także zakup i korzystanie z Konsultacji i Ekonsultacji nie wymaga rejestracji konta przez Klienta.
 4. Przed dokonaniem zakupu Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i dokonać jego akceptacji.
 5. Po dokonaniu zakupu Klient otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą zakup Konsultacji lub E-konsultacji w Serwisie.
 6. W celu należytego świadczenia usług, w tym zapewnienia kontaktu z Klientem, Usługodawca będzie przesyłał na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub numer telefonu krótkie wiadomości o charakterze technicznym dotyczące dokonanych rezerwacji. W celu uniknięcia wątpliwości, komunikaty o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Podczas korzystania z Serwisu Klient jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz do korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników.
 8. Klient może korzystać z Serwisu 7 dni w tygodniu, 24 godziny.

§ 3. Rezerwacja i Zakup Wizyty

 1. Klient ma możliwość dokonania zakupu Konsultacji lub E-konsultacji, tylko z opcją opłacenia z góry, zgodnie z cennikiem umieszczonym w Serwisie. 
 2. Podanie następujących danych osobowych i kontaktowych w Serwisie ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do dokonania zakupu i potwierdzenia Konsultacji lub E-konsultacji:
 • imię i nazwisko, 
 • adres e-mail 
 • numeru telefonu. 
 1. Ceny za Konsultacje i E-konsultacje podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
 2. Minimalną jednostką czasową jaką może zakupić Klient jako Konsultację lub E-Konsultację jest godzina zegarowa, rozumiana jako 60 minut.
 3. Klienta nie obowiązują ograniczenia co do czasu i ilości zakupywanych Konsultacji lub E-konsultacji.
 4. Zakup Konsultacji lub E-konsultacji odbywa się poprzez:
 • wybór kategorii i tematu (doradztwo prawne/podatkowe/kadrowo-płacowe);
 • wybór odpowiedniej formy (on-line lub stacjonarnie);
 • wybór daty i godziny;
 • podanie danych kontaktowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 • akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
 • wybór metody płatności;
 • sprawdzenie informacji o rezerwacji;
 • kliknięcie przycisku Zarezerwuj i  Zapłać, aby potwierdzić rezerwację i dokonać zakupu.
 1. Klient nie ma możliwość rezerwacji i zakupu Konsultacji lub E-konsultacji za pośrednictwem Serwisu bez jej opłacenia z góry – płatność następuje on-line za pomocą wybranej metody płatności przed rozpoczęciem Konsultacji lub E-konsultacji.
 2. Po skutecznym dokonaniu płatności za Konsultację lub E-konsultację i zaksięgowaniu środków przez Usługodawcę, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość potwierdzającą zakup, w tym wybrany przez siebie termin Konsultacji lub E-konsultacji, oraz szczegóły realizacji usługi, a w przypadku E-konsultacji link niezbędny do jej realizacji oraz dane do logowania (login stanowiący podany przez Klienta w czasie rejestracji adres e-mail oraz indywidualne hasło Pacjenta generowane bezpośrednio przez System
 3. Świadczenie usługi Konsultacji lub E-konsultacji odbywa się w języku polskim
 4. Świadczenie usługi Konsultacji lub E-konsultacji odbywać się może w językach obcych (hiszpańskim rosyjskim) oraz w języku migowym u wybranych specjalistów Usługodawcy.
 5. Klient przerywając Konsultację lub E-konsultację przed czasem jej zakończenia,  nie jest uprawniony do późniejszego wykorzystania czasu, który pozostałby do ich zakończenia.
 6. Klient w trakcie trwania Konsultacji lub E-konsultacji ma możliwość przedstawienia lub przesłania specjaliście Usługodawcy wszelkich dokumentów/informacji, których prezentacja jest niezbędna do skutecznego ich przeprowadzenia. Kopie dokumentów/informacje zostają dołączane do dokumentacji prowadzonej w ramach Konsultacji lub E-konsultacji i zostają objęte klauzulą poufności.
 7. Klient przed rozpoczęciem Konsultacji lub E-konsultacji zostanie poproszony przez specjalistę Usługodawcy o prezentację dokumentu potwierdzającego jego tożsamość (ze zdjęciem).
 8. Po zrealizowanej Konsultacji lub E-konsultacji paragon lub fakturę za wykonaną usługę Klient:
 • może odebrać osobiście w biurze stacjonarnym, w którym odbyła się Konsultacja;
 • może otrzymać  w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w trakcie rezerwacji i zakupu.

14. O konieczności wystawienia faktury,  Klient zobowiązany jest poinformować Usługodawcę w trakcie trwania Konsultacji lub E-konsultacji, wraz z podaniem danych, zgodnie z którymi faktura winna być wystawiona. W przypadku braku zgłoszenia konieczności wystawienia faktury, Usługodawca wystawi paragon i przekaże go Klientowi zgodnie z postanowieniami § 3 ust 13.

§ 4. Wymogi techniczne E-konsultacji

 1. E-konsultacje udzielane są z wykorzystaniem platformy ZOOM, a w sytuacjach awaryjnych również Skype. Klient powinien posiadać uruchomiony do obsługi JavaScript.
 2. Klient powinien być podłączony do sieci Internet 
 3. Klient w celu uruchomienia E-konsultacji powinien zalogować się na platformie ZOOM w wybranym przez siebie terminie, wykorzystując link o którym mowa  par.3 ust.8 oraz upewnić się czy urządzenie służące do komunikacji spełnia określone wymogi.
 4. Klient w celu odbycia E-konsultacji może wykorzystać komputer lub smartfon. Urządzenie to musi być wyposażone w sprawnie działający mikrofon oraz kamerę.

§ 5. Odwołanie lub zmiana terminu Konsultacji lub E-konsultacji

 1. Klient ma prawo do jednorazowej bezpłatnej zmiany terminu zakupionej Konsultacji lub Ekonsultacji, najpóźniej na 24 godziny przed terminem jej udzielenia, poprzez kliknięcie na przycisk „Zmień rezerwację”.
 2. W przypadku zmiany terminu w czasie krótszym niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem, kwota opłacona wcześniej za Konsultację lub E-konsultację nie podlega zwrotowi. Zmiana terminu w takim przypadku traktowana jest jako rezerwacja nowej Konsultacji lub E-konsultacji i wymaga ponownego zakupu zgodnie z Regulaminem. Brak zwrotu kwoty spowodowany jest koniecznością poniesienia przez Usługodawcę  kosztów należytego przygotowania Konsultacji lub E-konsultacji oraz poniesienia kosztów związanych z gotowością specjalistów Usługodawcy i niezbędnej infrastruktury.
 3. W przypadku niepojawienia się Klienta na Konsultacji  lub na E-konsultacji w zarezerwowanym czasie, uiszczona przy zakupie płatność za Konsultację lub E-Konsultację nie podlega zwrotowi.

§ 7. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Klienta z Serwisu, jak również skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie haseł, loginów, linków i innych danych wrażliwych Klienta, jeżeli jest to wynikiem niezachowania ostrożności przez Klienta.
 2. Klient zobowiązuje się w trakcie Konsultacji lub E-konsultacji do podawania danych i składania oświadczeń zgodnych z prawdą. Usługodawca oraz jego specjaliści nie ponoszą odpowiedzialności za skutki będące następstwem podania przez Klienta nieprawdziwych danych lub składania nieprawdziwych oświadczeń.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Klient łączy się z siecią Internet w celu korzystania z Serwisu.
 4. Klient może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu, w tym przerwać trwającą Konsultację lub E-konsultację, bez ponoszenia żadnych konsekwencji,  przy czym Klient przerywając Konsultację lub E-konsultację przed czasem jej zakończenia nie jest uprawniony do późniejszego wykorzystania czasu, który pozostałby do jej zakończenia.
 5. Usługodawca zobowiązuje się świadczyć usługi za pomocą Serwisu na najwyższym poziom. W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, niezależnych od Usługodawcy, których skutkiem może być ewentualna kolizja zarezerwowanego terminu Konsultacji lub E-konsultacji z terminem wybranym w tym samym czasie przez innego Klienta, Usługodawca zastrzega sobie możliwość zapewnienia Klientowi możliwie najbardziej dogodnego terminu zamiennego dla wybranej usługi. Klient ma prawo nie zaakceptować innego terminu zaproponowanego przez Usługodawcę a tym samym może zrezygnować z usługi, otrzymując zwrot poniesionych kosztów.

§ 8. Reklamacje

 1. W przypadku świadczenia usług w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem bądź przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna być złożona pisemnie na adres: 
  UNI-LEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Łódź, ul. Stefana Żeromskiego 46.2.
 1. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane osobowe Klienta, umożliwiające jego identyfikację oraz zapewnienie kontaktu, a także  opis przyczyny reklamacji wraz z zakresem żądań.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty ich otrzymania.

§ 9. Zasady przyznawania i wykorzystania kodów rabatowych

I.          Warunki Ogólne 

 1. Usługodawca może przyznać Klientowi Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, uprawniający Klienta do jego realizacji w Serwisie, w postaci zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia.
 2. Kod rabatowy może zostać wygenerowany przez Usługodawcę lub jego Partnera Biznesowego.
 3. Klient może otrzymać od Usługodawcy lub jego Partnera Biznesowego Kod Rabatowy w ramach promocji organizowanej przez Usługodawcę lub jego Partnera Biznesowego lub indywidualnego porozumienia z Usługodawcą lub jego Partnerem Biznesowym  w zamian za dokonanie określonej czynności, np. skorzystanie z usług świadczonych przez Usługodawcę lub jego Partnera Biznesowego.
 4. Kod rabatowy jest kodem „na okaziciela”, a Klient po jego otrzymaniu może nim swobodnie dysponować, w tym przekazywać osobom trzecim, przy czym zasady jego wykorzystania nie ulegają zmianie i muszą być zgodne z niniejszym Regulaminem.
 5. Data ważności do której można zrealizować kod rabatowy w Serwisie  i dokonać przy jego wykorzystaniu zakupu Konsultacji lub E-konsultacji wynosi 3 miesiące od daty jego wygenerowania, przy czym ważność Kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi.
 6. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Usługodawcy lub jego Partnerowi Biznesowemu.
 7. Kod rabatowy jest aktywny od momentu jego wygenerowania i przekazania go Klientowi.
 8. Otrzymany od Usługodawcy lub jego Partnera Biznesowego  Kod rabatowy jest jednokrotnego użytku. 

II.          Zasady przekazania i korzystania z Kodu Rabatowego 

 1. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta lub podczas spotkania z Usługodawcą lub jego Partnerem Biznesowym.
 2. Skorzystanie z udostępnionego Kodu rabatowego zależy od Klienta i nie jest dla niego obligatoryjne.
 3. Klient ma możliwość nieskorzystania z udostępnionego Kodu rabatowego poprze niewpisywanie go w Serwisie podczas zakupu Konsultacji lub E-konsultacji.
 4. Aby skorzystać z udostępnionego przez Usługodawcę lub jego Partnera Biznesowego Kodu rabatowego należy wpisać podany ciąg znaków w polu „Zastosuj kod rabatowy” podczas zakupu Konsultacji lub E-konsultacji w Serwisie.
 5. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 4 polu spowoduje obniżenie wartości zakupionej Konsultacji lub E-konsultacji o wartość procentową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego. 
 6. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą.
 7. Przy zakupie jednej Konsultacji lub E-konsultacji może być wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.
 8. Usługodawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności; tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.
 9. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupów z użyciem Kodu rabatowego będą rozpatrywane na warunkach ogólnych określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 10. Dane osobowe

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W MYŚL OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH TZW. RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) UNI-LEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

I. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest UNI-LEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi  przy ul. Stefana Żeromskiego 46.2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000178042, NIP: 7251866054, REGON: 47318988, zwany dalej „Administratorem”.

II. Inspektor Ochrony Danych

W  UNI-LEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: Magdalena Mrozińska, e-mail: inspektor@unilexgrupa.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

III. Kategorie danych osobowych

Administrator przetwarza następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe oraz wszelkie inne dane których przetwarzanie jest niezbędne do świadczenia usług w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego oraz kadrowo-płacowego

IV. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe:

 • w związku z zawarciem umowy i w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, jak również przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami;
 • w związku z realizacją obowiązku nałożonego przepisem prawa przez okres w nim określony;
 • w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora w trakcie trwania umowy – do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu;
 • w zakresie promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy – do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody;
 • w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.

V. Informacja o odbiorcach danych osobowych

Dane są przeznaczone dla Administratora oraz mogą być przekazane następującym odbiorcom:

 • podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Administratora danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do świadczenia przez Administratora usług;
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe osoby, na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

 1. Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 2. W zakresie prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz udzielonych przez Panią/Pana zgód dane osobowe osoby, której dane dotyczą mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, co może się wiązać ze zautomatyzowanym podjęciem decyzji, w tym profilowaniem. Tego rodzaju sytuacja występuje w momencie realizacji celu marketingowego i promocji działalności prowadzonej przez Administratora. Pani/Pana dane osobowe mogą być wówczas wykorzystane do profilowania w celu skierowania do Pani/Pana spersonalizowanej oferty.

VII. Prawa osoby, której dane dotyczą

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych w tym uzyskania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia, przenoszenia danych, zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, prawo do niepodlegania w pełni zautomatyzowanym operacjom przetwarzania danych.
 2. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 4. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od Administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (może Pani/Pan przesłać te dane innemu Administratorowi) oraz prawo żądania bezpośredniego przeniesienia Pani/Pana danych przez Administratora innemu Administratorowi o ile jest to technicznie możliwe.
 5. W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu promocji i marketingu w ramach działalności prowadzonej przez Administratora – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na potrzeby promocji i marketingu działalności prowadzonej przez Administratora, w tym profilowania,  w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z promocją i marketingiem działalności prowadzonej przez Administratora.
 6. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

VIII. Źródło pochodzenia danych

Pani/Pana dane mogą pochodzić od mocodawcy (w przypadku udzielonego pełnomocnictwa), źródeł powszechnie dostępnych (np. baz i rejestrów: REGON, Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego) oraz od innego Administratora, który przekazał je Administratorowi zgodnie z prawem do przenoszenia danych.  W pozostałych przypadkach dane są zbierane od osoby, której dane dotyczą.

IX. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego

Administrator w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w celu prawidłowego wykonania umowy (np. realizacji Pani/Pana dyspozycji związanych z umową), a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny, przekaże Pani/Pana dane osobowe do organizacji międzynarodowych lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

X. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem świadczenia usług oraz zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo określonych uprawnień i obowiązków Administratora związanych z prowadzoną przez niego działalnością. W przypadku niepodania danych osobowych, Administrator zmuszony jest odmówić realizacji świadczenia usług  oraz zawarcia umowy. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§. 11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem elektronicznym www.rezerwacje.unilexgrupa.pl  w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie  i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub w celu ulepszenia jakości świadczonych usług. Klient zostanie poinformowany o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne, zostanie ono wyłączone z postanowień niniejszego Regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz świadczonych usług w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego oraz kadrowo płacowego, Strony będą starały się w pierwszej kolejności rozstrzygać w drodze negocjacji, a w razie ich bezskuteczności, spory podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy według siedziby Usługodawcy.